Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

USVOJEN NOVI PAKET MERA POMOĆI PRIVREDI

31.07.2020

Vlada Republike Srbije (u nastavku teksta: Vlada RS), propisala je nove mere koje se odnose na drugi paket pomoći za privredu, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, koje predstavljaju nastavak mera iz marta meseca. Novi paket mera propisan je Zaključkom u vezi sa direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru (u nastavku teksta: Zaključak), koji je Vlada RS, 30. jula 2020. godine, usvojila.

Zaključkom se utvrđuje pravo na direktna davanja u avgustu i septembru 2020. godine svim privrednim subjektima kojima je isplaćeno direktno davanje u julu, ali i novoosnovanim privrednim subjektima nakon 15. marta, a zaključno sa 20. julom 2020. godine. Pravo na direktna davanja imaju i privredni subjekti koji se nisu prijavili za mere Vlade RS u martu mesecu, a ispunjavaju uslove propisane Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS", br. 54/20 i 60/20, u nastavku teksta: Uredba).

Pored isplate direktnih davanja tokom dva meseca, novi paket mera obuhvata i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih za jedan mesec - avgust 2020. godine, kao i odlaganje plaćanja obaveza na prihode od samostalne delatnosti za jedan mesec. Za razliku od uslova iz Uredbe, prema Zaključku nije propisana mogućnost plaćanja odloženih obaveza na rate, kada te obaveze dospeju za plaćanje (5. januar 2021. godine).

To znači da će privredni subjekti imati mogućnost da odložene obaveze do 4. januara 2021. godine izmire na najviše 24 mesečne rate, ali obaveze koje se odlože do 5. januara 2021. godine, moraće da plate odmah po dospeću (5. januar 2021. godine).

Na osnovu tačke 1. Zaključka može se zaključiti da će direktna davanja dobiti i oni privredni subjekti, osim velikih pravnih lica, koji su u julu 2020. godine dobili direktna davanja, a nakon toga su izgubila pravo na mere Vlade RS (smanjili su broj zaposlenih za više od 10% ili su isplaćivali dividende i učešća u dobiti).

Ovi privredni subjekti, prema našem mišljenju, treba da sačekaju tumačenje nadležnog ministarstva da li će moći da zadrže i koriste sredstva koja dobiju na poseban namenski COVID-19 račun po osnovu Zaključka. Rok za upotrebu ovih sredstava je 31. oktobar 2020. godine, tako da imaju vremena i ne treba da žure.

Uslovi za primenu novog paketa mera Vlade RS isti su kao i uslovi koji su bili propisani Uredbom, a koji se odnose na obavezu ne smanjivanja broja zaposlenih za više od 10% i zabranu isplate dividende i učešća u dobiti do kraja 2020. godine, o čemu smo detaljno pisali u RP br. 9/2020, strana 8 (o aktuelnostima vezanim za primenu ove uredbe, pisali smo i u RP br. 10/20 i RP br. 11/20).

U skladu sa tim, privredni subjekat gubi pravo na nove mere Vlade RS propisane Zaključkom, ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Dakle, privredni subjekti ne smeju smanjivati broj zaposlenih za više od 10% sve do kraja decembra 2020. godine, imajući u vidu da će poslednje davanje primiti polovinom septembra 2020. godine (sve zavisi kada će biti isplaćeno direktno davanje u septembru).

Isplata direktnih davanja u okviru novog paketa mera Vlade RS, vršiće se na poseban namenski COVID-19 račun , kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta. Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske COVID-19 račune na dan donošenja Zaključka, na koji su i do sada primala direktna davanja (uplatu direktnih davanja za tri meseca) isplata direktnih davanja biće izvršena na te račune, a privrednim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske COVID-19 račune, isti će biti otvoreni u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Kao i do sada, direktna davanja se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Sredstva na posebnom namenskom COVID-19 računu izuzeta su od prinudne naplate u skladu sa članom 13. stav 13. Uredbe.

Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, a istekom ovog roka posebni namenski COVID-19 računi se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun. U skaldu sa tim, Zaključkom se pomera rok sa 15. avgusta 2020. godine, na 31. oktobar 2020. godine, do kada se primljena sredstva na posebnom namenskom COVID-19 račun moraju iskoristiti.

U postupku realizacije Zaključka, primenjuju se odredbe Uredbe, koje se odnose na značenje pojmova, prava na direktna davanja i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, gubitka prava na direktna davanja, načina korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja.

Poreska uprava i Uprava za trezor su Zaključkom dobile ovlašćenja da, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu sve potrebne mere u cilju realizacije mera utvrđenih ovim zaključkom.

 

1. Mere Vlade koje se odnose na pravna lica

Tačkom 1. Zaključka propisano je da privrednim subjektima u privatnom sektoru (u daljem u tekstu: privredni subjekti), izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koji su ostvarili pravo na direktna davanja čija isplata dospeva u julu 2020. godine u skladu sa Uredbom, u avgustu i septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja iz budžeta, u svakom od ta dva meseca u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine, a čija isplata je dospela u julu 2020. godine.

Dakle, sva pravna lica (izuzev velikih pravnih lica) koja su dobila direktna davanja u julu 2020. godine, imaće pravo na direktna davanja i u avgustu i septembru 2020. godine, pri čemu će u svakom od ova dva meseca pravnim licima biće uplaćen iznos od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine.

Za dobijanje direktnih davanja po Zaključku, pravna lica se ne prijavljuju i ne podnose poresku prijavu PPP PD sa odloženim datumom plaćanja, kao što je to bio slučaj prema Uredbi, već samo prilikom isplate zarade i naknade zarade zaposlenima, deo te zarade i naknade zarade isplaćuju sa posebnog namenskog COVID-19 računa.

Dakle, nema prijavljivanja za dobijanje direktnih davanja, jer će sredstva dobiti automatski prema Zaključku, ukoliko su direktna davanja dobili u julu 2020. godine.

Prilikom isplate zarade i naknade zarade zaposlenima sa posebnog namenskog COVID-19 računa, pravna lica podnose poresku prijavu PPP PD, u kojoj kao kao datum plaćanja, unose datum kada zaista vrše isplatu neto zarade i naknade zarada zaposlenima.

Nije precizirano za koji mesec se vrši uplata, tako da se primljena sredstva, prema našem mišljenju, mogu iskoristiti za isplatu bilo koje zarade ili naknade zarade zaposlenima. Iz odredbe proizilazi da će se uplata vršiti u visini od 60% uplaćenih sredstava u julu 2020. godine, što znači da se uplata ne vezuje za broj zaposlenih u junu ili julu mesecu, već za iznos sredstava koje je privredni subjekt primio u julu mesecu (60% od iznosa koji su primili u julu mesecu). I u avgustu i u septembru, privredni subjekti bi trebali da prime isti iznos sredstva na poseban namenski COVID-19 račun.

Kako je najavljeno prva uplata direktnih davanja biće izvršena 10. avgusta 2020. godine, a druga u septembru 2020. godine.

Pored isplate diektnih davanja, u skladu sa tačkom 5. Zaključka, privredni subjekti imaju pravo i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada samo za jedan mesec - avgust 2020. godine. Pravna lica koja žele da odlože porez i doprinose na zarade i naknade zarada zaposlenima za avgust mesec, treba da podnesu poresku prijavu PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, u kojoj će u polju 1.4. - Datum plaćanja, uneti datum 5. januar 2021. godine.

Nije propisan rok do kada se podnosi poreska prijava za avgust 2020. godine sa odloženim datumom plaćanja, ali kako je za novoosnovane propisano da se podnosi do 15. septembra 2020. godine, naša je sugestija da i ostali privredni subjekti to učine. Privredni subjekti koji ne žele da odlože plaćanje poreza i doprinosa za avgust 2020. godine, ne gube pravo na isplatu direktnih davanja u avgustu i septembru 2020. godine.

Odloženi porez i doprinosi do 5. januara 2021. godine, moraće tada i da se plate, jer nije propisana mogućnost plaćanja ove obaveze na rate.

U skladu sa navedenim, za mesec jun i jul 2020. godine, poslodavac normalno vrši isplatu zarade i naknade zarade zaposlenima, pri čemu u poresku prijavu PPP PD kao datum plaćanja unosi datum kada vrši isplatu zarada i naknada zarada (bez odlaganja). Sredstva za isplatu zarade za jul (a možda i za jun, sve u zavisnosti dinamike isplate zarada zaposlenima kod poslodavca) može iskoristiti sa posebnog namenskog COVID-19 računa, ukoliko do prijema ovih sredstava ne bude isplatio tu zaradu, odnosno naknadu zarade. Kada bude vršio isplatu zarade za avgust 2020. godine, imaće mogućnost da odloži plaćanje poreza i doprinosa po osnovu te zarade do 5. januara 2021. godine.

Napominjemo da Zaključkom Vlade RS nije propisano da se odlaže akontacija poreza na dobit.

 

2. Mere za velika pravna lica

Iako je najavljeno da velika pravna lica neće dobiti direktna davanja, odredbama tačke 2. Zaključka propisano je da pravo na direktna davanja u avgustu i septembru 2020. godine ostvaruju i velika pravna lica. Ovim odredbama je propisano da se pravnim licima, koja su razvrstana kao velika u skladu sa finansijskim izveštajima za 2018. godinu, koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom, za mesec jun i jul 2020. godine, isplaćuju direktna davanja, i to:
- u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jun 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jul 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Uslov za isplatu direktnih davanja velikim pravnim licima jeste da, najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, dostave Obrazac SL, koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS", br. 56/20).

Velika pravna lica koja su imala pravo na direktna davanja po Uredbi i koja su to pravo izgubila, jer su prestala da ispunjavaju uslove iz Uredbe, nemaju pravo na novi paket mera Vlade RS.

 

3. Novoosnovana pravna lica

U skladu sa tačkom 3. Zaključka, pravo na isplatu direktnih davanja u avgustu i septembru 2020. godine, ukoliko ispunjavaju uslove iz Uredbe, imaju i novoosnovana pravna lica posle 15. marta, a zaključno sa 20. julom 2020. godine.

Novoosnovana privredna društva će dobiti direktna davanja u visini od 120% minimalne zarade po zaposlenom za zarade i naknade zarada (30.367,04 x 120% = 36.440,45 dinara), ukoliko podnesu poresku prijavu PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, i to najkasnije do 15. septembra 2020. godine, pri čemu u polju 1.4. - Datum plaćanja, treba da unesu datum 5. januar 2021. godine.

Prema tome, novoosnovani, ukoliko žele moraju se prijaviti za novi paket mera Vlade RS, podnošenjem poreske prijave PPP PD za obračunski period avgust do 15. septembra 2020. godine, sa datumom plaćanja 5. januar 2021. godine. Novoosnovana pravna lica, koja se prijave za novi paket mera, dobijaju jednokratnu uplatu u septembru u visini od 36.440,45 dinara po zaposlenom.

Broj zaposlenih se utvrđuje u skladu sa odgovarajućim odredbama Uredbe. Broj zaposlenih za koje je pravno lice podnelo PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, umanjuje se za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta prestao radni odnos počev od 1. pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine.

Prema ovoj odredbi, u smanjenje broja zaposlenih ulazi i zaposleni kojem je prestao radni odnos 1. avgusta i 31. avgusta 2020. godine. To znači da u slučaju da je zaposleni radio tokom celog meseca avgusta i odjavljen je 31. avgusta 2020. godine, poslodavac za njega neće dobiti sredstva, a ukoliko dobije, ne bi trebao da ih koristi. Napominjemo da ovo važi samo za novoosnovana pravna lica (primenjuje se i za privredne subjekte koji do sada nisu koristili mere Vlade što je objašnjeno u narednoj tački ovog napisa).

Prema ovim odredbama sledi da će novoosnovani dobiti odjednom direktna davanja za dva meseca, i to najverovatnije tek u septembru, jer će prvu poresku prijavu sa odloženim rokom plaćanja poreza i doprinosa podneti do 15. septembra 2020. godine.

 

4. Privredni subjekti koji do sada nisu koristili mere Vlade

Tačkom 3. Zaključka propisana je mogućnost isplate direktnih davanja privrednim subjektima koji do sada nisu koristili mere Vlade RS, a koji ispunjavaju uslove za isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom.

Ovim pravnim licima se isplaćuju direktna davanja u visini od 120% minimalne zarade po zaposlenom za zarade i naknade zarada, kao i za novoosnovana pravna lica (36.440,45 dinara po zaposlenom). Uslov za isplatu direktnih davanja je da podnesu poresku prijavu PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, najkasnije do 15. septembra 2020. godine, sa datumom plaćanja 5. januar 2021. godine. Ova pravna lica dobijaju jednokratnu uplatu direktnih davanja u septembru, za oba meseca (120% od minimalne zarade po zaposlenom, što iznosi 36.440,45 dinara po zaposlenom).

 

Za ova pravna lica, broj zaposlenih utvrđuje se u skladu sa odgovarajućim odredbama Uredbe. Broj zaposlenih za koje je pravno lice podnelo poresku prijavu PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, umanjuje se za broj zaposlenih kojima je, počev od 1. pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos.

Prema tome i kod ovih pravnih lica, kao i kod novoosnovanih pravnih lica, u smanjenje broja zaposlenih ulazi i zaposleni kojem je prestao radni odnos 1. avgusta i 31. avgusta 2020. godine. U skladu sa tim, u slučaju da je zaposleni radio tokom celog meseca avgusta i odjavljen je 31. avgusta 2020. godine, poslodavac za njega neće dobiti sredstva, a ukoliko dobije, ne bi trebao da ih koristi.

Dakle, pravna lica koja do sada nisu koristili mere Vlade RS, mogu ostavriti pravo na direktna davanja za dva meseca, kao i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za jedan mesec.

 

5. Mere za preduzetnike koji plaćaju porez i doprinose na oporezivu dobit

U skladu sa tačkom 6. Zaključka, dospelost plaćanja akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, koja po odredbama odgovarajućih zakona dospeva za plaćanje u avgustu 2020. godine, izuzev privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju, odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

Prema tome, obveznicima poreza na prihod od samostalne delatnosti koji plaćaju porez i doprinose na oporezivu dobit, odlože se plaćanje akontacije poreza i doprinosa za jul 2020. godine, do 15. aprila 2021. godine. Za ovo odlaganje nije potrebno podneti nikakav zahtev niti prijavu. Kada obaveza dospe za plaćanje (15. april 2021. godine), nije propisana mogućnost plaćanja na rate, što znači da će obveznici morati odmah da je izmire.

Ukoliko je preduzetnik koji plaća porez i doprinose na oporezivu dobit primio direktna davanja u julu 2020. godine (nije penzioner i nije zaposlen kod drugog poslodavca), pored odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na oporezivu dobit za jul 2020. godine, primiće i direktna davanja tokom dva meseca - avgusta i seprtembra, u visini 60% iznosa koji je primio u julu 2020. godine (18.220,22 dinara mesečno). Za ovu uplatu nije potrebno da dostavi bilo kakvu prijavu Poreskoj upravi.

Dakle, ukoliko navedeni preduzetnik nema zaposlene, za primenu novog paketa mera Vlade RS, ne treba ništa da podnose nadležnom poreskom organu, već po Zaključku dobija direktna davanja za dva meseca i odloženo plaćanje poreza i doprinosa na oporezivu dobit za jedan mesec.

Pored navedenog, ukoliko ovi obveznici imaju zaposlene, za njih ostvaruju pravo na mere kao i pravna lica (pogledati tačku 1. ovog teksta).

 

6. Mere koje se odnose na preduzetnike paušalce

 Prema odredbama tačke 5. Zaključka, akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju koja dospeva za plaćanje u avgustu 2020. godine u skladu sa odredbama odgovarajućih zakona, dospeva za plaćanje 5. januara 2021. godine.

U skladu sa tim, akontacija poreza i doprinosa na paušalni prihod za jul 2020. godine, odlaže se do 5. januara 2021. godine, pri čemu Zaključkom nije propisana mogućnost plaćanja ove obaveze na rate.

Pored navedenog, ukoliko je preduzetnik paušalac primio direktna davanja za sebe u julu 2020. godine (ako nije penzioner i ako nije zaposlen kod drugog poslodavca), primiće direktna davanja u avgustu i julu u visini od 60% minimalne zarade za mart mesec (18.220,22 dinara mesečno). Za ovu uplatu nije dužan da dostavi poresku prijavu.

Može se zaključiti da preduzetnik paušalac, koji nema zaposlene, za primenu novog paketa mera Vlade RS, ništa ne podnosi nadležnom poreskom organu, već po Zaključku dobija direktna davanja za dva meseca i odloženo plaćanje poreza i doprinosa na paušalni prihod za jedan mesec.

Ako preduzetnik paušalac ima zaposlene, za njih ima pravo na mere kao i pravna lica (pogledati tačku 1. ovog napisa).

 

7. Mere za preduzetnike koji isplaćuju ličnu zaradu

Prema odredbama tačke 5. Zaključka, porez i doprinosi na ličnu zaradu preduzetnika za obračunski period avgust 2020. godine, mogu se odložiti ukoliko preduzetnik podnese poresku prijavu PPP PD za obračunski period avgust 2020. godine, sa datumom plaćanja 5. januar 2021. godine.

U skladu sa tim, preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu može odložiti plaćanje poreza i doprinosa na ličnu zaradu za avgust, do 5. januara 2021. godine, ali naglašavamo da nije propisano da se obaveze kada dospeju za plaćanje mogu platiti na rate, što znači da će morati tada da se izmire.

Ukoliko je preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu primio direktna davanja za sebe u julu 2020. godine (ako nije penzioner i ako nije zaposlen kod drugog poslodavca), primiće i direktna davanja u avgustu i septembru u visini od 60% minimalne zarade za mart mesec (18.220,22 dinara mesečno). Za ovu isplatu direktnih davanja, preduzetnik nema obavezu da podnese poresku prijavu PPP PD sa odloženim datumom plaćanja poreza i doprinosa (to će učiniti za avgust, ako želi da odloži porez i dorpinose na ličnu zaradu za avgust). Međutim, prilikom isplate lične zarade sa posebnog namenskog COVID-19 računa, preduzetnik svakako mora podneti poresku prijavu sa datumom plaćanja koji odgovara datumu kada vrši ispaltu lične zarade i mora platiti porez i doprinose na tu ličnu zaradu.

Ako ovaj preduzetnik ima zaposlene, za njih ima pravo na mere kao i pravna lica (pogledati tačku 1. ovog napisa).

 

8. Novoosnovani preduzetnici

Prema tački 3. Zaključka, pravo na mere Vlade RS imaju i obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti koji su registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta, a zaključno sa 20. julom 2020. godine. Ovim licima isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% minimalne zarade po zaposlenom.

Ukoliko imaju zaposlene, navedeni obveznici treba da podnesu poresku prijavu PPP PD za avgust najkasnije do 15. septembra 2020. godine, u koju će kao datum plaćanja uneti 5. januar 2021. godine. Za njih se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa odgovarajućim odredbama Uredbe. Broj zaposlenih za koje je podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, umanjuje se za broj zaposlenih kojima je, počev od 1. pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine, prestao radni odnos (pogledati tačku 3. ovog napisa).

Navedeni obveznici će primiti jednokratnu uplatu direktnih davanja za oba meseca u septembru 2020. godine, u visini 120% minimalne neto zarade po zaposlenom (36.440,45 dinara po zaposlenom).


Odredbama tačke 4. Zaključka propisano je ukoliko navedeni obveznici nemaju zaposlene, direktna davanja im se isplaćuju u septembru 2020. godine u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to:

- paušalno oporezovanim privrednim subjektima i preduzetnicima drugo lice koji nemaju zaposlene; i

- preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade.

 

Navedeni obveznici ostvaruju pravo na direktna davanja samo za sebe, pošto nemaju zaposlene, direktno po Zaključku (ne podnose poresku prijavu), i to u septembru u visini 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine (36.440,45 dinara ukupno).

U skladu sa tačkom 8. Zaključka, dospelost plaćanja akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za navedene novoosnovane obveznike, koja po odredbama odgovarajućih zakona dospeva za plaćanje u septembru 2020. godine, odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

 Dakle, za novoosnovane preduzetnike, kao i preduzetnike druga lica i preduzetnike poljoprivrednike koji su ovaj status stekli posle 15. marta, a zaključno sa 20. julom 2020. godine, odlaže se plaćanje poreza i doprinosa za avgust 2020. godine, do 15. aprila 2021. godine, pri čemu za to nije neophodno podnošenje posebne prijave.

 

Izvor: Računovodstvena praksa