Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

27.04.2020

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

U R E D B U
O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA
ZA VREME VANREDNOG STANJA

 

Član 1.

U Uredbi o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20 i 58/20), u članu 1a stav 1. tač. 1) i 2), reči: „utorkom, petkom i nedeljom” zamenjuju se rečima: „ svakog dana”, a broj: „30” zamenjuje se brojem: „60”.

U stavu 2. posle reči: „do utorka 21. aprila u 05 časova,” dodaju se zapeta i reči: „kao i za vreme prvomajskih praznika, od četvrtka 30. aprila od 18 časova do ponedeljka 4. maja do 05 časova”, posle reči: „ponedeljak 20. aprila,” dodaju se reči: „ i petak 1. maja”, a posle reči: „od 08 do 10 časova” dodaju se zapeta i reči: „osim ako Vlada posebnom odlukom, u skladu sa epidemiološkom situacijom na dan 30 aprila 2020. godine, ne odluči drukčije”.

Posle stava 10. dodaje se stav 11. koji glasi:

„U zavisnosti od epidemiološke situacije, zabrane, odnosno ograničenja kretanja, propisana ovim članom, mogu se odlukom Vlade ublažiti i pre prestanka vanrednog stanja.”

 

Član 2.

U članu 1b posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„U zavisnosti od epidemiološke situacije, zabrane kretanja i okupljanja, propisane ovim članom, mogu se odlukom Vlade ublažiti i pre prestanka vanrednog stanja.”

 

Član 3.

U članu 4. stav 3. reči: „dok traje vanredno stanje” zamenjuju se rečima: „do 27. aprila 2020. godine”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„Počev od 27. aprila 2020. godine pravna lica i preduzetnici iz stava 4. ovog člana mogu nastaviti sa obavljanjem delatnosti pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pored mera prevencije iz stava 5. ovog člana, Vlada odlukom može odrediti i druge mere zaštite, ako to zahteva epidemiološka situacija.

Nadležne inspekcijske službe dužne su da kontrolišu primenu mera iz st. 5. i 6. ovog člana.”

 


Član 4.

U članu 4a posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Od 1. maja 2020. godine, u zavisnosti od epidemiološke situacije, Vlada može doneti odluku o ublažavanju mera propisanih ovim članom, odnosno dozvoliti obavljanje delatnosti prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa aerodroma u Republici Srbiji, pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih aerodromskih prostorija, opreme, mobilijara, dezinfekcija transportnih sredstava, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, obavezno merenje temperature svim putnicima na svim letovima, dolaznim i odlaznim) u skladu sa posebnim planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač aerodroma donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.”

 

 

Član 5.

U članu 4b posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Odluku o ublažavanju propisanih mera zabrane iz stava 1. ovog člana pre prestanka vanrednog stanja donosi Vlada, vodeći računa o epidemiološkoj situaciji.”

 

 

Član 6.

U članu 4v stav 1. tačka 1) posle reči: „člana 4a” dodaju se reči: „st. 1. i 2.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 - US).”

 

Član 7.

U članu 4g posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 - US).”

 

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije